Spoznavanje znanosti kot dinamičnega sistema preverjenih, družbeno pomembnih, splošno veljavnih informacij o naravi, človeku in družbi ter proučevanje odnosa med znanostjo in stroko, spoznavanje značilnosti temeljnega, uporabnega in razvojnega raziskovalnega dela.

Seznanjanje s pomenom latinščine za naravoslovje in medicino; izgovarjava in naglas v latinščini; samostalniki petih deklinacij v vseh sklonih ednine in množine s posebnim poudarkom na nominativu in genetivu; sklanjanje in stopnjevanje pridevnikov; glagoli v povednem in želelnem naklonu, aktivne in pasivne oblike v prezentu; particip prezentu in perfektu; glavni in vrstilni števniki; ostanki grške deklinacije v latinščini; tvorba medicinskih izrazov in njihov besedni red; grška pisava in najpogostejše grške besede za izražanje bolezni.

Seznanjanje z nekaterimi teoretskimi osnovami komunikologije, predvsem pa s praktičnim komunikacijskim pristopom med veterinarji in strankami, mediji in nadrejenimi veterinarskimi ustanovami.

Seznanjanje z razgibano zgodovino živinozdravstva od prazgodovine do današnjih dni.

seznanjanje s teoretičnimi osnovami, predvsem pa s praktičnim znanjem uporabe sodobne informacijske tehnologije na področju veterinarske medicine; seznanjanje z računalniki in omrežji, najbolj razširjeni in uporabljeni računalniški programi in njihova uporaba, baze podatkov in informacijski sistemi, elektronski informacijski viri s področja veterinarske medicine.


Dostop do predmeta SAMO za vpisane študente !

Z vodeno športno vadbo pri študentih vplivati na oblikovanje pozitivnih stališč do športa, ozaveščati o vrednotah športa, navajati na zdrav način življenja ter aktivno in ustvarjalno izrabo prostega časa, usmerjati v organizirane oblike športa na univerzi in širšem okolju, preventivno vplivati na posledice pomanjkanja gibanja, razvijati psihofizične sposobnosti in izpopolniti znanje v posameznih izbranih športnih panogah.

Seznanitev z osnovnimi biofizikalnimi procesi v telesu in temeljnimi fizikalnimi principi delovanja nekaterih aparatur za diagnostiko ali zdravljenje živali.