Praktično usposabljanje in seznanjanje študentov s plodnostnimi motnjami, reševanjem le teh ter aktivno vodenje razmnoževanja živali. V okviru praktikuma študente seznanimo tudi z osnovami reprodukcijske kirurgije in z novejšimi tehnikami asistirane reprodukcije.

Seznanitev s problematiko mišičnoskeletnega sistema konj s poudarkom na aplikaciji modernih kliničnih spoznanj v obravnavo ortopedskih obolenj, njihove diagnostike, obravnave poškodb in njihovo preprečevanje. Večji del učnega procesa poteka v obliki kliničnih vaj na pacientih

Posreduje študentom znanja o izvoru psa in njegovih sorodnikih, nastanku pasem, razvojnih obdobjih psa od mladiča do ostarelega psa, ter problematiki posameznih obdobij predvsem iz medicinskega ter etološkega stališča, učenja psov s pozitivnim spodbujanjem, načina kako se pes uči, uporabnosti psov v različne namene ter medsebojni komunikaciji psa in človeka. Študent pridobi tudi nekatera teoretična in praktična znanja iz reševanja težavnega, neprilagojenega oz. motenega obnašanja psa.

Prikaz genotipskih lastnosti živali in njihovih potreb po dobrem počutju v zrejnih objekth in transportu; spoznavanje temeljnih potreb živali v okolju; soodvisnost okolja in živali; odstopanja v obnašanju, nastajanje tehnopatij in etopatij; seznanjanje s principi in definicijami uporabne etologije; značilnosti obnašanja farmskih, ljubiteljskih in eksotičnih vrst živali.

Predmet seznanja študente z osnovnimi tehnološkimi pogoji reje kuncev, zdravstvenimi motnjami, ki so vezane na tehnologijo, prehrano in reprodukcijo kuncev, pogostejših virusnih, bakterijskih in parazitarnih boleznih, njihovem zdravljenju in preprečevanju.

Slušatelji bodo seznanjeni z osnovami zdravstvenega varstva plazilcev in nekaterih drugih eksotičnih vrst živali, ki jih imajo ljudje v stanovanju kot hišne ljubljence. Predmet poleg tega obravnava optimalne pogoje gojenja in oskrbe teh vrst živali ter promet in prodajo strogo zavarovanih vrst.