Namen predmeta je, da slušatelj pridobi teoretično in praktično znanje iz področja klinično laboratorijske diagnostike (klinično patologijo) ter se ga nauči uporabiti v praksi kot pomoč pri diagnostiki bolezni in oceni zdravstvenega stanja. S teoretičnimi in praktičnimi informacijami bodo slušatelji pravilno vrednotili in interpretirali rezultate laboratorijskih analiz pri različnih vrstah domačih in drugih živali. Pri predmetu študenti spoznajo postopke pridobivanja različnih bioloških materialov, različne analitske metode in aparature. Naučijo se interpretacije rezultatov analiz v povezavi s klinično sliko bolezni oziroma zdravstvenim stanjem posamezne živali oz. črede.

Spoznavanje osnov veterinarske anesteziologije, reanimacije in intenzivne terapije s poudarkom na psih in mačkah, v manjši meri tudi drugih ljubiteljskih vrst živali; protibolečinska in tekočinska terapija.

Predmet obravnava specialno bolezensko problematiko ustne votline pri psih, mačkah, konjih in glodalcih, kot tudi nekatere primerjalne značilnosti ustne votline rastlinojedih, mesojedih in vsejedih živali, seznanjanje z osnovnimi veterinarskimi stomatološkimi znanji, razumevanje povezovanja patoloških dogajanj v organizmu z dogajanji v ustni votlini; razvijanje ročnih spretnosti.

Spoznavanje bolezni kože psov in mačk po posameznih skupinah (bakterijske, glivične, parazitarne...itd.), spoznavanje metod in postopkov v diagnostiki kožnih bolezni, spoznavanje splošnih načel zdravljenja kožnih bolezni in specifičnega zdravljenja pri posameznih boleznih, spoznavanje kliničnega dela z veščinami komuniciranja, interdisciplinarnosti in timskega dela.

Spoznavanje prehranskih zahtev posameznih kategorij živali in praktičnih načinov krmljenja, dietetske in klinične prehrane psov in mačk, vzrokov za nastanek presnovnih bolezni povezanih z napakami prehrane, bolezenskih stanj, ki se pojavijo kot posledica neustreznega krmljenja, vsebnosti zdravju škodljivih snovi v hrani in njene higienske oporečnosti.

Pridobitev znanja o gojitvi divjih živali v ograjenih prostorih, omamljanju, napadih predatorjev na domače živali ter specifični aktualni problematiki pri divjadi; aplikativna uporaba znanja s tega področja za veterinarje v praksi.

Podrobnejša seznanitev z nekaterimi specifičnimi pravnimi akti s področja izvedeništva in pravdnega postopka; na osnovi primerov iz sodne prakse v skladu s pravili za pripravo izvedeništva pripravijo celovito izvedeniško mnenje in ga javno zagovarjajo.

Predmet je namenjen predvsem pridobivanju praktičnega znanja o boleznih in zdravstvenem varstvu prašičev. Študenti se pobližje seznanijo s problematiko intenzivnega načina prireje prašičev, specifiko priprave programov zdravljenja, preventivnih programov in biovarnostnih ukrepov ter njihovih učinkih na proizvodne rezultate ter se naučijo primernega ravnanja s prašiči s stališča dobrobiti živali.

študent spozna osnove diagnostike in zdravljenja onkoloških pacientov. Klinične vaje so namenjene neposrednemu delu s pacienti in učenju osnovnih diagnostičnih postopkov (tehnike biopsije, ustrezen izbor diagnostičnih metod, kirurško zdravljenje, uporaba in aplikacija kemoterapevtikov). Seminarska naloga študentu daje možnost urjenja v pisnem in ustnem (predstavitev) izražanju in nastopanja pred avditorijem.

Poglavitni cilj organizacije sistemov zdravja in kontrole proizvodnosti (čredno zdravje) v čredah živali, katerih proizvodi se uporabljajo za prehrano ljudi, je vzdrževati zdravstveno stanje živali in njihovo proizvodnost na ravni, ki lastnikom zagotavlja največji dohodek. Ta cilj skušamo doseči s stalnim spremljanjem zdravstvenih in proizvodnih rezultatov ter z odpravljanjem morebitnih napak in pomanjkljivosti.

Spoznavanje bolezni srca, ožilja in dihal psov in mačk po posameznih skupinah (bolezni prevodnega sistema, bolezni srčne mišice, bolezni zaklopk, bolezni dihalnih poti, mediastinalnega in plevralnega prostora, itd.), spoznavanje metod in postopkov v diagnostiki kardiorespiratornih bolezni, spoznavanje splošnih in specifičnih načel zdravljenja bolezni dihal in cirkulacije, spoznavanje obravnave bolnikov s kardiorespiratorno problematiko, povezave z drugimi boleznimi, veščin komuniciranja, interdisciplinarnosti in timskega dela.

Seznanjanje s fiziološkimi prilagoditvami organizma na športni napor; spoznavanje najpogostejših medicinskih problemov, ki izvirajo iz specifičnih športnih obremenitev; seznanjanje s posledicami uporabe v športu prepovedanih substanc.

Poleg sladkovodnih in morskih rib predmet obravnava tudi školjke in rake. Študentje spoznavajo osnove tehnologije vzrej rib, školjk in rakov v luči preprečevanja bolezni. Poudarjen je tudi naravovarstven pomen vodnih živali.

Študent spoznava tehnologijo čebelarjenja v povezavi s tveganji za pojav bolezni in higieno čebelarjenja za preprečevanje tega tveganja. Obravnavajo se obrambni mehanizmi čebelje družine ter vzroki za moteno in porušeno obrambo in pojav bolezni, predvsem v povezavi s tehnologijo čebelarjenja v sodobnem kmetijstvu; načini zdravljenja čebelje družine s poudarkom na uporabi bioloških oziroma apitehničnih metod; nove tehnologije čebelarjenja v smislu preprečevanja in zatiranja bolezni čebelje družine ter varovanja čebeljih pridelkov, okolja in čebelarja; pogoji za nadaljevanje čebelarske tradicije in možnosti, ki jih daje ekološko čebelarstvo.

Študentje pridobijo dodatna praktična znanja, ki so nadgradnja patologiji na področju diagnosticiranja organskih in kužnih bolezni pri različnih živalskih vrstah, z uporabo zahtevnih laboratorijskih diagnostičnih metod.