Namen predmeta je spoznati različna področja dobrobiti in njihovo praktično uporabo. Definirati in opredeliti dobrobit posameznih živali glede na njihove biološke funkcije, njihovo naravno obnašanje v različnih okoljih in okoliščinah in posledično njihovo emocionalno stanje. Prepoznati živali kot čuteča bitja in opredeliti njihove izkušnje tekom življenja v smislu fizičnega delovanja, psihičnega stanja (občutenje) in naravnega obnašanja. Opredeliti petih svoboščin živali, 3R načel za živali v poskusu, koncept kvalitete življenja, razumevanje načina ocenjevanja in vrednotenja statusa glede dobrobiti živali. Prepoznati med negativnim in pozitivnim občutjem živali ter prepoznati živali kot čuteča bitja, ki lahko kažejo znake trpljenja kot tudi ugodja in veselja.

Predmet posreduje znanja o osnovnih fizikalnih in kemijskih zakonih in reakcijah, ki enako kot za neživo naravo, veljajo za žive organizme. Predstavi osnovne biomolekule, njihove interakcije v procesih metabolizma ter drugih biokemijskih procesih v živih organizmih ter regulatorne mehanizme teh procesov. Predstavljene so tudi osnovne eksperimentalne metode, ki se uporabljajo v raziskovalne ali analitske namene.

Predmet proučuje zgradbo in funkcijo celic ter razvoj, zgradbo in funkcionalni pomen tkiv na ravni svetlobne in elektronske mikroskopije.

Poznavanje biološkega bistva rastlin, njihovo zgradbo na celični in snovni ravni; skupne in različne lastnosti rastlin, gliv in živali na celični ravni in višjih ravneh organizacije, soodvisnost organizmov; osnove za določanje krmne vrednosti, zdravilnosti in strupenosti; rastline kot vir hrane za rastlinojede živali; spoznavanje najvažnejših skupin krmnih, strupenih in zdravilnih rastlin v Sloveniji.

Seznanjanje z osnovami in vrstami statističnih metod, zbiranjem empiričnih podatkov, načrtovanjem in izbiranjem ustrezne metode statistične analize, razumevanjem osnov statističnega sklepanja, interpretiranjem rezultatov in kritičnim vrednotenjem statističnih analiz.

Spoznavanje dednega materiala in dedovanja, nastankov mutacij in variabilnosti organizmov. Je osnova za razumevanje fiziologije in patologije, odnosa med gostiteljem in parazitom, evolucije osebkov in populacije ter dedovanja gospodarskih lastnosti in selekcije. Pri predmetu so predstavljene tudi osnove metod molekularne in rekombinantne genetike, ki se uporabljajo pri diagnostiki dednih in nekaterih kužnih bolezni živali.

Spoznavanje zgradbe organskih sistemov in organov, medsebojnih odnosov različnih anatomskih struktur na določenem delu telesa in medsebojne primerjave zgradbe organskih sistemov pri različnih živalskih vrstah; poudarek je na anatomiji domačih sesalcev (konj, prežvekovalci, mesojedi, prašič, kunec) in domačih ptic (kokoš).

Seznanitev z zgradbo, funkcijo in molekularno organizacijo celice, s poudarkom na evkariontski živalski celici, njenih ultrastrukturnih posebnostih in dejavnostni povezavi med zgradbo in funkcijo.