Spoznavanje zgradbe organskih sistemov in organov, medsebojnih odnosov različnih anatomskih struktur na določenem delu telesa in medsebojne primerjave zgradbe organskih sistemov pri različnih živalskih vrstah; poudarek je na anatomiji domačih sesalcev (konj, prežvekovalci, mesojedi, prašič, kunec) in domačih ptic (kokoš).

Predmet posreduje znanja o osnovnih fizikalnih in kemijskih zakonih in reakcijah, ki enako kot za neživo naravo, veljajo za žive organizme. Predstavi osnovne biomolekule, njihove interakcije v procesih metabolizma ter drugih biokemijskih procesih v živih organizmih ter regulatorne mehanizme teh procesov. Predstavljene so tudi osnovne eksperimentalne metode, ki se uporabljajo v raziskovalne ali analitske namene.

Seznanitev z zgradbo, funkcijo in molekularno organizacijo celice, s poudarkom na evkariontski živalski celici, njenih ultrastrukturnih posebnostih in dejavnostni povezavi med zgradbo in funkcijo.

Spoznavanje dednega materiala in dedovanja, nastankov mutacij in variabilnosti organizmov. Je osnova za razumevanje fiziologije in patologije, odnosa med gostiteljem in parazitom, evolucije osebkov in populacije ter dedovanja gospodarskih lastnosti in selekcije. Pri predmetu so predstavljene tudi osnove metod molekularne in rekombinantne genetike, ki se uporabljajo pri diagnostiki dednih in nekaterih kužnih bolezni živali.

Predmet proučuje zgradbo in funkcijo celic ter razvoj, zgradbo in funkcionalni pomen tkiv na ravni svetlobne in elektronske mikroskopije.

Spoznavanje z vlogo higiene živali in fiziologijo prehrane v trajnostni živinoreji; predstavitev temeljne fiziološke in etološke potrebe rejnih živali, vplive različnih tehnologij živinoreje na okolje, nastajanje, uporabo in ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi ter možnosti za ustrezno upravljanje in trajnostno gospodarjenje z okoljem; temeljna znanja o prehrani živali, krmi, lastnostih in kakovosti krmil, krmnih mešanic in dodatkov krmi, o prehranskih potrebah posameznih vrst in kategorij živali.

Predstavitev osnov etike in novih trendov v dobrobiti živali ter pomembnost vloge odnosa človek/žival.

Spoznavanje biološkega bistva rastlin, njihovo zgradbo na celični in snovni ravni; skupne in različne lastnosti rastlin, gliv in živali na celični ravni in višjih ravneh organizacije, soodvisnost organizmov; osnove za določanje krmne vrednosti, zdravilnosti in strupenosti; rastline kot vir hrane za rastlinojede živali; spoznavanje najvažnejših skupin krmnih, strupenih in zdravilnih rastlin v Sloveniji.

Seznanjanje z osnovami na katerih temelji delo v živinoreji, seznanjanje z nekaterimi praktičnimi problemi v živinoreji; selekcija živali, najpomembnejše pasme domačih živali, rejski sistemi živali, osnove živinorejske ekonomike.