Predmet omogoča spoznavanje vzrokov in mehanizmov nastanka najpomembnejših patoloških procesov in bolezni. Obravnava zunanje in notranje vzroke za nastanek bolezni, alergijska in vnetna stanja, stresni odziv, šokovna stanja, termične in električne poškodbe, anemije, koagulopatije, motnje presnove, patofiziologijo bolečine, patofiziologijo dihal, ledvic, prebavil, ter genetske motnje, novotvorbe in endokrinopatije.

Pri splošni patologiji študenti spoznajo osnovne patološke procese (notranji in zunanji škodljivi dejavniki, ultrastrukturne spremembe, regresivne spremembe, progresivne procese, cirkulatorne motnje, vnetja, novotvorbe, motnje v razvoju - teratologijo, osnove imunopatologije). Pri specialni patologiji spoznavajo pogostejše patološke spremembe v posameznih organskih sistemih pri posameznih živalskih vrstah. Pomemben del tega predmeta je praktično delo v secirnici (raztelesbe) in mikroskopiranje (patohistologija).

Je eden od osnovnih temeljev preventivne veterinarske medicine, ki daje
veterinarju znanje kako ukrepati v primeru pojava kužne bolezni širših razmer (epizootij) in v primeru drugih kompleksnih zdravstvenih problemih. Razvija tudi znanja, ki so potrebna za uporabo opisne in analitske epidemiologije.

Spoznavanje problematike povezav med prehrano, proizvodnjo, zdravstvenim stanjem in reprodukcijo živali, napak v kakovosti, sestavi, higienski kakovosti krme, v tehnologiji krmljenja in prehrane živali, spoznavanje nevarnosti, ki nastopajo kot posledica radiološke kontaminacije, kontaminacije krme z mikroorganizmi, mikotoksini, drugimi toksičnimi in naravnimi škodljivimi snovmi ter dodatki.

Spoznavanje splošne in specialne farmakologije in toksikologije; spoznavanje pomena odmerka zdravila/strupa, načina vnosa/nanosa zdravil, zakonitosti delovanja zdravil in strupov na živ organizem, farmakokinetike zdravil, eliminacije in izločanja zdravil/strupov iz organizma, farmakološke in toksikološke lastnostih posameznih skupin zdravil, spoznavanje doktrine na področju uporabe zdravil v veterinarski medicini.

Spoznavanje osnov veterinarske anesteziologije, splošne kirurgije in oftalmologije domačih živali.

Spoznavanje delovanja rentgenskih in ultrazvočnih aparatov. Seznanitev z varstvom pred ionizirajočimi sevanji. Postavitev diagnoze patoloških sprememb na podlagi rentgenskih in ultrazvočnih slik.