Seznanitev z vlogo spolnih organov pri vseh vrstah domačih živali; obnašanje živali pri razmnoževanju značilno za posamezno vrsto domačih živali in njihova odstopanja povezana z različnimi patološkimi dogajanji; oploditev, razvoj zarodka, potek brejosti, diagnostika brejosti, priprave na porod, potek poroda in poporodnega obdobja pri posameznih vrstah domačih živali; vse možne oblike razmnoževanja, pogostost uporabe posamezne oblike razmnoževanja pri posameznih vrstah domačih živali; patološka dogajanja, ki se pojavljajo tako pri moških kot pri ženskih živali, patologija poroda in poporodnega obdobja, dogajanja povezana z novorojencem.

Predmet teoretično in praktično obravnava bolezni in način izvajanja celotnega zdravstvenega varstva perutnine. Študente seznani z intenzivno rejo gospodarsko pomembnih vrst perutnine, s principi in tehnologijo zreje, prvenstveno pa s specialno patologijo perutnine, zdravljenjem in preventivo kužnih bolezni kot tudi z boleznimi motene presnove.

Predmet obravnava bolezni prašičev v različnih načinih reje prašičev. Študentom prikaže zdravstveno stanje pri prašičih v svetu in doma, jih seznani z vsemi pomembnimi boleznimi prašičev ter ukrepi v zvezi z njimi. Predstavi jim osnove veterinarske prakse v prašičereji.

Spoznavanje, prepoznavanje, terapija in preventiva osnovnih in specifičnih bolezni kopitarjev, diagnostični postopki ter nega in ravnanje z bolnimi konji.

Sistem naše živilske zakonodaje, epidemiologija alimentarnih toksiko-infekcij, biološki ostanki v živilih živalskega izvora, mikrobiologija in kemija kvarjenja živil, postopki konzerviranja živil, aditivi za živila.

Seznanitev z odnosi med živaljo, okoljem in človekom; uvajanje optimalnih tehnologij vhlevljanja, ravnanja z živalmi, transporta in sanitacije; vplivi živalske proizvodnje na okolje in posledično uvajanje optimalnih tehnologij zreje domačih živali; obdelave živalskih odpadkov, ki vplivajo na sproščanje emisij ter na onesnaževanje tal in talnice, spoznavanje osnovnih elementov moderne živalske proizvodnje v smislu dobrega počutja, zdravja, optimalne proizvodnje in vpliva živalske proizvodnje na okolje in človeka.

Seznanjanje z vlogo in nalogami veterinarske dejavnosti v gospodarstvu ter z načeli sodobne sestave veterinarske službe in veterinarske prakse, spoznavanje delovanja ekonomskih zakonitosti na področju veterinarstva, seznanjanje s teorijo proizvodnje, makro in mikro- ekonomskimi vidiki zdravstvenega varstva živali in ljudi; seznanjanje z metodami ocene škod, ki so posledica bolezni živali in s sodobnimi epidemiološkimi in ekonomskimi metodami načrtovanja zdravstvenega varstva živali ter metodami ekonomske upravičenosti teh programov.