Predmet obravnava bolezensko problematiko izrazito ljubiteljske kategorije živali (psi, mačke), ki v sedanjem času zahteva široko veterinarsko - medicinsko znanje in uporabo najnovejših metod in tehnologij v diagnostiki in zdravljenju bolezni. Namen predmeta je, da študent pridobi teoretska znanja s področja bolezenskih dogajanj, diagnostike, konzervativnega in kirurškega zdravljenja posameznih bolezni pri psu in mački kot tudi njihovega preprečevanja in zatiranja ter prenašanja nekaterih od njih na ljudi.

Učenje vseh veščin, ki zagotavljajo dobro zdravstveno varstvo prežvekovalcev; znanje o boleznih pri velikih in malih prežvekovalcih (kužne, presnovne, organske, zastrupitve) tako pri posamezni živali, kot na ravni črede oziroma tropa; slušatelji se naučijo pristopa in ravnanja s prežvekovalci, najpogostejših posegov (veterinarsko tehnični, kirurški) in uporabe nekaterih specialnih diagnostičnih postopkov pri prežvekovalcih; ob delu s pacienti se seznanijo s klinično patologijo (hematološke, biokemijske preiskave krvi, urina, mleka, punktatov) in se naučijo interpretacije rezultatov; namen je pripraviti študenta za kasnejše samostojno klinično operativno delo (diagnostika, preventiva, kurativa, epidemiologija).

Predmet teoretično in praktično seznanja študente o najpogostejših boleznih - klinični sliki, patogenezi, patologiji, diagnostičnih metodah, terapiji, preprečevanju bolezni pri pasemskih golobih in sobnih pticah, glodavcih, kuncih in drugih vrst malih živalih oziroma hišnih ljubljencih. Seznanja ga tudi s pogoji zdravega okolja in načinu prehrane, minimalnih pogojih reje in možnostih zaščite pred mehaničnimi poškodbami in zoonozami.

Seznanjanje s pojmom divjadi, njihovo vlogo v naravi in številom, ter biotopi, ki jih naseljujejo. Spoznavanje nastanka, poteka in konca poglavitnih bolezni pri divjadi. Vloga biotskih in abiotskih vplivov na nastanek bolezni, ter njihova odvisnost od stanja v okolju. Spoznavanje biologije in ekologije poglavitnih vrst divjadi v Sloveniji, njihova prehranska, reproduktivna in naseljevalna specifičnost.

Pri predmetu se študenti seznanijo z anatomijo in fiziologijo rib ter biologijo čebelje družine, njunim naravovarstvenim pomenom in vlogo v sodobnem kmetijstvu. Skozi osnove vzreje rib in čebelarstva študenti pridobijo osnovna znanja o pojavu in širjenju bolezni v intenzivnih rejah in na prostem. Poudarek je na kliničnem in laboratorijskem prepoznavanju kužnih in nekužnih bolezni rib in čebelje družine ter nato učinkovitem zdravljenju ter preprečevanju teh bolezni v intenzivnih rejah in v naravi.

Opravljanje veterinarsko sanitarnega nadzora klavnih živali in mesa; na osnovi pregleda, po potrebi tudi na osnovi rezultatov laboratorijskih preiskav (bakterioloških, viroloških, kemijskih), mora študent znati oceniti uporabnost mesa in organov za prehrano ljudi.

Ugotavljanje in poznavanje higienske neoporečnosti in kakovosti mesa, rib, jajc, meda in izdelkov. Poznavanje osnov tehnologije proizvodnje izdelkov. Usposobitev za opravljanje kontrole higienske neoporečnosti in kakovosti teh živil.

Problematika uporabnosti mleka in mlečnih izdelkov ter živil rastlinskega izvora, zdravstvena neoporečnost in kakovost teh živil, poznavanje osnov tehnoloških postopkov proizvodnje mlečnih izdelkov. Usposobitev za opravljanje kontrole higienske neoporečnosti in kakovosti teh živil.

Seznanjanje s splošnimi načeli epidemiološkega in epizootiološkega pomena obratov za proizvodnjo živil in predelavo živalskih surovin in odpadkov; seznanjanje s higienskimi in tehničnimi pogoji za načrtovanje in obratovanje klavnic, obratov za proizvodnjo mesnih izdelkov, za zbiranje in predelavo mleka ter ostalih živilskih objektov; prikaz metod nadzora tehnoloških projektov pri izgradnji živilskih objektov in metod kontrole higiene obratovanja; higienske zahteve in norme obratovanja živilskih objektov; spoznavanje metod nadzora nad higiensko neoporečnostjo objektov, opreme in delavcev, ki sodelujejo v tehnološkem procesu proizvodnje živil; usposobljanje za nadzor tehnoloških projektov živilskih obratov glede izpolnjevanja načel higiene ter za inšpekcijski nadzor higiene obratovanja živilskih objektov.